shutterstock 488210779

Mensen met eigen regie

Zelf bepalen wie uw bezittingen mag beheren als u dat later zelf niet meer kunt of wilt. Velen zien het nut en de noodzaak om nu zelf regie te nemen om voor later alvast het beheer te regelen.

Uw eigen wensen en bevoegdheden

Door zelf een gevolmachtigde of levensexecuteur te benoemen, wordt bij u en uw naasten vanaf de benoeming de zorg uit handen genomen. Er is later is geen zitting bij de rechtbank nodig, u kunt zelf uw wensen en de bevoegdheden van uw gevolmachtigde vastleggen en er gelden geen beperkingen die bij een onderbewindstelling uit de wet volgen.

Vragen over bewindvoering

Wat is het voordeel van een volmacht of levenstestament?

Door een volmacht of  levenstestament te maken, maakt u het bijvoorbeeld mogelijk om betalingen namens u te blijven te doen, kan uw woning eenvoudig(er) worden verkocht als thuiswonen niet meer lukt, kunnen schenkingen aan de kinderen en kleinkinderen gedaan worden als u het zelf niet meer kunt, wordt uw belastingaangifte voor u geregeld en kunnen maatregelen worden genomen om de eigen bijdrage voor de zorg vanwege de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) te verlagen.

Wat is het voordeel van Bewind Partners als gevolmachtigde of levensexecuteur?

Door Bewind Partners te benoemen, weet u dat u gesteund en vertegenwoordigd wordt door een professionele en betrokken partij. De kinderen of andere naasten hoeven dan niet belast te worden met de financiële begeleiding. Het kan ook juist prettig zijn dat een onafhankelijke partij uw financiën regelt. Er ontstaat dan geen ongelijkheid tussen de kinderen en er is geen ongelijke belasting van de kinderen. Ook als er geen kinderen zijn of als het niet gewenst is dat één of meer kinderen uw financiën beheren, dan is Bewind Partners de partij om u te begeleiden en te vertegenwoordigen.

Hoe vaak is er contact met mij?

Bij het benoemen van Bewind Partners als gevolmachtigde worden afspraken gemaakt over het contact met u. Het contact kan periodiek bij u thuis zijn of juist via de telefoon. Ook worden afspraken gemaakt hoe vaak er contact zal zijn. Iedere week, maand, kwartaal? U bepaalt het zelf.

Benoeming van een toezichthouder

Om regie te houden, kunt u natuurlijk ook één of meer kinderen tot gevolmachtigde(n) benoemen. Of u benoemt iemand anders die u erg nabij is. Echter, met de volmacht geeft u ook veel bevoegdheden aan de gevolmachtigde. 

Het kan dan voor u en de gevolmachtigde een prettig idee zijn dat een onafhankelijke, professionele partij uw financiële belangen behartigt door toezicht te houden op de gevolmachtigde. Het is immers nooit in uw belang dat iemand financieel misbruik kan maken van de situatie of dat onzorgvuldig handelen uw financiën in gevaar brengt. Het is dan fijn dat Bewind Partners toezicht houdt door de gevolmachtigde te controleren. U kunt zelfs bepalen dat Bewind Partners vooraf door de gevolmachtigde geraadpleegd wordt indien bijvoorbeeld grote bedragen betaald of belangrijke handelingen verricht gaan worden. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van uw woning.

Voor de gevolmachtigde is het fijn als er een toezichthouder is. Met Bewind Partners kan de gevolmachtigde advies inwinnen en sparren over de te maken keuzes. Bovendien krijgt de gevolmachtigde – als alles goed is – jaarlijks goedkeuring en decharge voor de verrichte handelingen. Dat maakt dat de gevolmachtigde later, bijvoorbeeld na uw overlijden, door de (andere) erfgenamen niet meer aangesproken kan worden op wanbeleid en daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden. Dat geeft de gevolmachtigde comfort en rust.