shutterstock 201256211

Toezicht

Bij het geven van een volmacht of het opmaken van een levenstestament kunt u regelen dat namens u de gevolmachtigde wordt gecontroleerd en/of dat de gevolmachtigde voor bepaalde zaken vooraf toestemming moet krijgen. U kunt daarvoor Bewind Partners als toezichthouder aanstellen.

Indien een bewindvoerder door de kantonrechter wordt benoemd, zal de bewindvoerder jaarlijks verantwoording aan de rechter moeten afleggen. Voor sommige handelingen zal de bewindvoerder zelfs vooraf toestemming aan de rechter moeten vragen. Een gevolmachtigde dient verantwoording aan u als volmachtgever af te leggen. Als u zelf echter niet (meer) in staat bent om die verantwoording af te nemen, dan is er niet vanzelf iemand die namens u in de gaten kan houden of de gevolmachtigde het goed doet.

Bij het geven van een volmacht of het opmaken van een levenstestament kunt u regelen dat, namens u, de gevolmachtigde wordt gecontroleerd en/of dat de gevolmachtigde voor bepaalde zaken vooraf toestemming moet krijgen. U kunt daarvoor Bewind Partners als toezichthouder aanstellen.

Net zo vaak als wordt afgesproken, zal Bewind Partners als toezichthouder uw gevolmachtigde controleren. Dit kan bijvoorbeeld eens per jaar, maar ook ieder kwartaal zijn. Door deze controle weet u, dat de gevolmachtigde alleen kan handelen in uw belang. Indien dat niet gebeurt, zal Bewind Partners ingrijpen en in het meest vergaande geval de gevolmachtigde zelfs ontslaan. U kunt bepalen dat Bewind Partners vooraf door de gevolmachtigde geraadpleegd wordt indien bijvoorbeeld grote bedragen betaald of belangrijke handelingen verricht gaan worden. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van uw woning.

Met Bewind Partners als toezichthouder weet u dat uw belangen worden bewaakt. Bewind Partners is er echter niet alleen voor u, maar ook juist voor de gevolmachtigde. De gevolmachtigde kan namelijk terugvallen op de expertise van Bewind Partners en met Bewind Partners overleggen. Bovendien weet de gevolmachtigde dat als hij het goed doet, hij steeds weer decharge zal krijgen. Dat is voor de gevolmachtigde wel zo’n prettig idee, want later kunnen dan bijvoorbeeld uw erfgenamen niet stellen dat de gevolmachtigde het niet goed heeft gedaan.

Indien u Bewind Partners tot gevolmachtigde aanwijst, kunt u Bewind Partners niet ook als toezichthouder benoemen. Indien u Bewind Partners tot gevolmachtigde benoemt, kunt u er wel voor kiezen om bijvoorbeeld één of enkele familieleden tot toezichthouder te benoemen.

Stappenplan toezicht

  1. Kennismaking met Bewind Partners
   Bij de wens om financiëel toezicht te regelen, komen we thuis voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek.
  2. Bespreking bij notaris
   Bij de notaris wordt besproken wat de wensen ten aanzien van het toezicht zijn. Die wensen worden verwerkt in een conceptakte. Indien gewenst gaat Bewind Partners mee naar de notaris.
  3. Het passeren van de akte
   Bij de notaris wordt de akte ondertekend. Door ondertekening wordt Bewind Partners als toezichthouder benoemd.
  4. Inventarisatie
   Na het passeren van de akte wordt met de gevolmachtigde een overzicht gemaakt van alle bezittingen en bankzaken. Met u en de gevolmachtigde worden afspraken gemaakt over de invulling van de taak van de toezichthouder.
  5. Aan de slag
   Bewind Partners controleert de gevolmachtigde overeenkomstig de afspraken. Het contact met de gevolmachtigde is zo vaak als door u vastgelegd.

Voordelen van toezicht door Bewind Partners

 • Onpartijdige controle van uw belang
 • Professioneel toezicht
 • Sparring partner voor uw gevolmachtigde
 • Te regelen zoals u dat wilt

Tarieven Toezicht

Indien Bewind Partners B.V. als toezichthouder werkzaamheden verricht, gelden daarvoor geen landelijke forfaitaire tarieven zoals bij bewindvoering.

De werkzaamheden zullen per toezicht verschillend zijn.

In deze situaties factureren wij – op de gratis intake na - op basis van daadwerkelijk gewerkte uren vanaf de start tot en met eventuele sluiting van een dossier. Daarnaast zullen, indien van toepassing, kosten in rekening worden gebracht voor bijvoorbeeld het openen en beheren van een bankrekening.

Ons basistarief bedraagt daarbij € 85,-- (exclusief BTW) per uur en kan jaarlijks geïndexeerd worden.