Privacy verklaring

Wie zijn wij?

Wij zijn Bewind Partners B.V..

Bezoekadres op afspraak:
Poortcamp 9B
2678 PT De Lier

Postadres:
Postbus 215
2290 AE Wateringen

Functionaris gegevensbescherming:
Naam: Lenny Boers
Telefoon: 085 – 0668811
Email: boers@bewindpartners.nl

Wij bieden u persoonlijke ondersteuning om administratief en financieel overzicht te krijgen door middel van bewind, inkomens- en budgetbeheer, volmacht, toezicht, advies en coaching.

Bewind Partners B.V biedt u graag een helpende hand. Wij doen dat door onder andere bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat het beschermen van persoonsgegevens van groot belang is. Persoonsgegevens worden daarom binnen onze organisatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij rekening met de geldende wet- en regelgeving.

In deze Privacy Verklaring informeert Bewind Partners B.V. u over de wijze waarop Bewind Partners B.V. als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Persoonsgegevens en anonieme gegevens

Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd. Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internetprovider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of uzelf gegevens aan ons heeft verstrekt dan kunnen wij onderstaande persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Financiële gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Strafrechtelijke gegevens
 • Gezondheidsgegevens

Welke doeleinden en welke grondslag zijn de reden voor verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Bewind Partners B.V. vertegenwoordigt u op grond van de beginselen in artikel 1:431 BW1 en verder in en buiten rechte in het beheer van uw vermogensrechtelijke belangen.

Bewind Partners B.V. verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen. Bewind Partners B.V. kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Bewind Partners B.V. verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan Bewind Partners B.V. voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in deze Privacy Verklaring.

Verwerkingen

Alle verwerkingen van persoonsgegevens worden bijgehouden in het register van verwerkingen. Hiervoor hanteren wij de opzet zoals beschreven staat in art. 30 van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens

Bewind Partners B.V. legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. Daarnaast neemt Bewind Partners B.V. de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik.

Medewerkers van Bewind Partners B.V. en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door ons vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken indien dat nodig is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Bewind Partners B.V. investeert doorlopend in kennis en bewustzijn van medewerkers en Bewind Partners B.V. screent medewerkers voordat ze in dienst worden genomen.

Wij beheren uw gegevens middels een cloudoplossing en hebben een (Europese) verwerkingsovereenkomst met de beheerder van die oplossing.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op via 085 - 0668811 of stuur een e-mail naar info@bewindpartners.nl.

Bewaartermijnen

Bewind Partners B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en ten hoogste 7 jaar nadat een dossier is gesloten voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en worden verwerkt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens langer te bewaren.

De bewaartermijn die Bewind Partners B.V. hanteert verschilt per doel en aard van de gegevens. Nadat een bewaartermijn is verstreken worden uw persoonsgegevens in principe verwijderd of geanonimiseerd. Dit gebeurt op zodanige wijze dat de gegevens niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn.

Uw rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens:

 • in te zien;
 • te laten corrigeren;
 • te laten verwijderen;
 • over te laten dragen naar uzelf of een andere organisatie.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u ons toestemming hebt gegeven tot het verwerken van uw persoonsgegevens dan kunt u deze toestemming op ieder gewenst moment weer intrekken.

Indien u een beroep wilt doen op één van bovengenoemde rechten dan kunt u uw verzoek mailen naar info@bewindpartners.nl.

Als drempel voor onbevoegden willen wij u vragen om ter identificatie bij uw verzoek een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee te sturen. Maak op deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen binnen 21 dagen op uw verzoek reageren.

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Bewind Partners B.V. streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich onverhoopt toch een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

Externe links

Onze website www.bewindpartners.nl kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de Privacy Statements op deze websites.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle hebt over uw online privacy. Daarom willen wij u graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies wij gebruiken en voor welke doeleinden.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Sommige van deze cookies zijn nodig om de site te laten werken en andere cookies helpen om de website te verbeteren of het u mogelijk maken een betere gebruikerservaring te hebben.

Er zijn verschillende soorten Cookies te onderscheiden. Onze website maakt enkel gebruik van de functionele cookies. Functionele cookies zijn cookies noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn cookies die geen inbreuk maken op uw privacy en waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

Bewind Partners B.V. is actief op LinkedIn. Wij hebben geen invloed op de informatie die door LinkedIn wordt verzameld. Wij raden u aan om de Privacy Statements van LinkedIn te lezen om te zien welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens door hen worden gebruikt.

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in deze Privacy Verklaring zijn beantwoord of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan dan kunt u ons dit laten weten door onder vermelding van ‘Privacy verzoek’ een brief of e-mail te sturen naar:
Bewind Partners B.V.
Postbus 215
2290 AE  Wateringen

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de afhandeling van een verzoek met betrekking tot uw rechten dient u dit verzoek dan in bij de Functionaris Gegevensbescherming.

Bewind Partners B.V. wijst u graag op de mogelijkheid dat u een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Wijzigingen

Bewind Partners B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Deze wijzigingen zullen wij bekend maken op onze website middels het plaatsen van een update.