Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen

Artikel 1

1.1. Bewind Partners B.V. (hierna "BP" genoemd), is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke
zich onder meer ten doel stelt het uitvoeren van meerderjarige bewinden, het zijn van gevolmachtigde, het doen van financiële coaching en het houden van toezicht, een en ander in de meest ruime zin en voorts al die doelstellingen heeft als uit haar statuten blijkt. BP is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de nummer 75155273.

1.2. Onder “cliënt” wordt verstaan: iedere (rechts)persoon die een overeenkomst met BP sluit tot het doen van werkzaamheden of door de rechtbank onder beschermingsbewind is gesteld waarbij BP is benoemd tot bewindvoerder.

Omvang en werking algemene voorwaarden

Artikel 2

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijk (waaronder ook e-mail wordt verstaan) door BP aanvaarde opdrachten of benoemingen, eventuele aanvullende en- of vervolgopdrachten, alle aanvullende instructies van een rechter daaronder mede begrepen en alle overige werkzaamheden en rechtsverhoudingen. De algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de vennoten van BP, de bestuurders van de verbonden vennootschappen en verder allen die in of voor BP werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.

2.2 Alle opdrachten worden, met uitdrukkelijke uitsluiting van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BP, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de door BP aanvaarde opdracht of benoeming en de in verband daarmee verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

2.3. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (1) (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor alle rechten en plichten die uit de rechtsverhouding met BP voortvloeien. Indien een opdracht wordt verstrekt door een (rechts)persoon namens een rechtspersoon, wordt deze (rechts)persoon ook beschouwd als opdrachtgever. Bij wanbetaling door de cliënt is derhalve de (rechts)persoon die namens de cliënt de opdracht heeft verstrekt alsmede de bestuurder die namens die vennootschap handelt of heeft gehandeld (bij natuurlijke personen in privé) aansprakelijk voor de betaling van de declaratie. Het voorgaande strekt zich ook uit over de gevallen waarbij de rechtspersoon die namens de cliënt de opdracht heeft verstrekt op haar beurt weer is vertegenwoordigd door een (rechts)persoon, enzovoort.

2.4. Indien van toepassing zal BP op grond van de geldende wet- en regelgeving rente vergoeden aan de rechthebbende op gelden die voor lange(re) termijn bij BP onder beheer zijn. De te vergoeden rente is nooit meer dan de rente die BP van de bankinstelling ontvangt. BP is altijd gerechtigd eventuele negatieve rente en/of kosten die door de bank in rekening worden gebracht, door te belasten en/of te verrekenen.

2.5. Iedere aansprakelijkheid van BP, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van een bestuurder of vennoot van BP, is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de van toepassing zijnde (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat BP in verband met die verzekering draagt. Als om welke reden dan ook de verzekering geen dekking verleent, dan is de aansprakelijkheid van BP beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium (exclusief BTW) ten aanzien van de - met de eventuele aansprakelijkheid verband houdende – verrichte werkzaamheden, tot een maximum van € 10.000,-.

2.6. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van één (1) jaar, gerekend vanaf de dag nadat de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van BP.

2.7. De cliënt vrijwaart BP tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor cliënt, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van BP. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van één (1) jaar, gerekend vanaf de dag nadat de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van BP.

2.8. BP is lid van de NBBI, Nederlandse Branche Stichting voor Bewindvoering en inkomensbeheer te Hoogeveen. 

2.9. De rechtsverhouding tussen de cliënt en BP wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Den Haag, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Inzet van derden

Artikel 3

3.1. BP is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. BP is niet aansprakelijk ten aanzien van de keuze voor die derden en voor eventuele tekortkomingen van zulke derden. Eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen door derden kan WP (mede) namens de cliënt aanvaarden.

Declaraties en tarieven

Artikel 4

4.1. Door BP te verzenden declaraties dienen, zonder opschorting of verrekening, binnen de overeengekomen termijn te worden voldaan, of binnen 14 dagen indien geen betalingstermijn is overeengekomen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Onverminderd de over het openstaande bedrag verschuldigde rente van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend), is BP bevoegd het verschuldigde bedrag te verhogen met alle kosten verbonden aan de inning van het verschuldigde. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimumbedrag van € 40,- voor consumenten, en een minimumbedrag van € 500,- ten aanzien van cliënten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4.2. Indien en voor zover de tarieven die BP in rekening mag brengen niet door de “Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren” (of de daarvoor in de toekomst in de plaats komende regelgeving) worden bepaald, is BP bevoegd de overeengekomen tarieven jaarlijks te indexeren en de toepasselijke uurtarieven te verhogen. Behoudens ommegaand schriftelijk bezwaar is BP gerechtigd voor of van cliënten ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de cliënt aan BP verschuldigd is.

Geschillenregeling

Artikel 5

5.1. Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan ter zake van een rechtsverhouding waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is een klachtenreglement ter beschikking. Het klachtenreglement wordt bij cliënt achtergelaten tijdens het intakegesprek of klik hier voor het klachtenreglement.